Analiza fundamentalna obejmuje procedury stosowane do identyfikacji możliwości handlowych poprzez analizę trendów i skupienie się na formacjach. Inwestorzy stosują analizę fundamentalną do obliczenia prawdziwej wartości akcji. Kluczowe informacje ujawniane publicznie pozwalają obliczyć, czy firma jest opłacalną inwestycją, czy nie.


Informacje te zwykle pochodzą z trzech oddzielnych, ale powiązanych raportów, które korporacja dostarcza swoim inwestorom w raportach kwartalnych lub rocznych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.


Bilans podsumowuje aktywa firmy (zasoby, które mają pewną wartość pieniężną dla firmy), zobowiązania (długi, które firma musi spłacić) oraz kapitał własny (wartość netto firmy).


Rachunek zysków i strat (zwany również rachunkiem zysków i strat) uzupełnia bilans raportu za rok obrotowy. Pokazuje przychody i wydatki firmy za określony czas. Główne dane w rachunku zysków i strat to sprzedaż (lub przychody), zysk i zysk na akcję.


Raport końcowy zawiera przegląd rachunku przepływów pieniężnych, wszystkich wpływów i wypływów środków pieniężnych firmy. Chociaż rachunek przepływów pieniężnych jest podobny do wspomnianego wcześniej rachunku zysków i strat, jest bardziej historią księgową niż rachunkiem zysków i strat. Przepływy pieniężne zwykle pochodzą z trzech obszarów działalności firmy: operacji, inwestycji i finansów.
Wszystkie trzy z tych oświadczeń są zwykle włączane do rocznego raportu spółki, dając możliwość poinformowania akcjonariuszy i opinii publicznej o stanie działalności spółki. . W przypadku bardziej złożonych modeli sprawozdawczych można również uwzględnić czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja makroekonomiczna lub polityka fiskalna. Jednak we wstępie ograniczamy się do analizy z wykorzystaniem wyłącznie danych spółek


Dane podstawowe

Dostępnych jest wiele informacji o spółkach giełdowych, które można łatwo znaleźć w Internecie. Niektóre z tych statystyk, takie jak liczba pracowników i zyski, są dość oczywiste. Ale są też bardziej złożone liczby i wskaźniki, które mają na celu zinterpretowanie pewnego aspektu wyników finansowych firmy. Tutaj omówimy niektóre z najbardziej popularnych. Kapitalizacja – Kapitalizacja to całkowita wartość akcji spółki pozostających w obrocie w danym momencie.


Ta liczba jest ważna przy podejmowaniu decyzji, czy firma jest klasyfikowana jako duża, średnia czy mała. Duże firmy są często uważane za firmy o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 10 miliardów dolarów. Akcje spółek o średniej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową od 2 miliardów do 10 miliardów dolarów, podczas gdy akcje spółek o małej kapitalizacji mają kapitalizację rynkową od 300 miliardów do 2 miliardów dolarów.


Zysk na akcję — zysk na akcję (EPS) to zysk na akcję z wyemitowanych akcji spółki. Jak sama nazwa wskazuje, jest to całkowita wartość, jaką każda działalność wnosi do firmy. Zysk na akcję w wysokości 5,00 GBP oznacza, że ​​każda wyemitowana akcja daje firmie zysk netto w wysokości 5,00 GBP. Ponieważ nie ma wspólnego punktu odniesienia, EPS może być różnie interpretowana. Wysoki EPS to znak wysokich zarobków. Aby uzyskać bardziej znaczące wyniki, należy skupić się na analizie długoterminowej, aby zobaczyć rentowność firmy w czasie, a także na przeglądzie wyników EPS innych firm działających w podobnych branżach.


Dywidenda na akcję – podobnie jak EPS, dywidenda na akcję (DPS) jest kluczowym wskaźnikiem, który ma na celu zapewnienie prostego obliczenia rentowności firmy. DPS to liczba dywidend wypłaconych na akcję.


Analiza fundamentalna – co to jest?

Istnieje wiele różnych analiz do oceny stanu firmy, gospodarki itp. Obejmują również analizę fundamentalną. Co to jest? Jest to jedna z podstawowych technik analizy rynku kapitałowego, która opiera się m.in. na podstawach funkcjonowania emitenta papierów wartościowych. Założeniem analizy fundamentalnej jest to, że im lepsza sytuacja finansowa emitenta, tym wyższa wartość akcji lub obligacji, które emituje automatycznie, czyniąc taką inwestycję bardziej atrakcyjną.


Analiza fundamentalna opiera się głównie na ocenie działalności poszczególnych spółek. Uwzględnia następujące czynniki:
ogólne warunki rynkowe,
pozycja firmy na tle branży,
mocne i słabe strony firmy,
wyniki finansowe.


Cel analizy fundamentalnej

Analiza fundamentalna umożliwia ocenę rynku kapitałowego i sytuacji wybranego przedsiębiorstwa, co wspomaga podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Ponadto wynikiem takiej analizy jest określenie wewnętrznej wartości firmy i wskazanie, czy warto w nią inwestować, czy nie. Nie wskazuje jednak momentu, w którym inwestor powinien kupić lub sprzedać akcje konkretnej spółki.
Głównymi celami analizy fundamentalnej są:
prognoza wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa,
ocena wartości rynkowej firmy,
ocena zmienności wartości rynkowej firmy,
ocena ryzyka kredytowego określonego podmiotu,
analiza zarządcza. i operacje biznesowe. wiążące decyzje na jej podstawie.


Analiza makro

W analizie makroekonomicznej wiele różnych czynników jest branych pod uwagę przy ocenie podstaw firmy. Otoczenie makroekonomiczne wpływa na warunki ekonomiczne każdego podmiotu gospodarczego. Dlatego za pomocą tej analizy można określić przyszłe perspektywy rozwoju firmy – bliższe lub dalsze. Na tym etapie oceniana jest atrakcyjność inwestycji i jako punkt wyjścia określany jest rynek finansowy jako całość.


Analiza branżowa

Analiza sektorowa, zwana również analizą branżową, wykonywana w ramach analizy fundamentalnej, nie bada całego rynku, a raczej fragment, w którym działa oceniana firma. Analizujemy firmy, które prowadzą podobną działalność, sprzedają te same produkty lub oferują te same usługi. Wynikiem analizy branży jest ocena atrakcyjności inwestycji z uwzględnieniem walorów charakterystycznych dla danej dziedziny.
Analizując ogólną sytuację firmy, skupiasz się tylko na niej i oceniasz jej możliwości rozwoju w przyszłości. Analityk, dokonując analizy sytuacji danego podmiotu, bierze pod uwagę stan aktywów, poziom innowacyjności technologicznej oraz jakość zarządzania czy strukturę właścicielską firmy.


Analiza finansowa firmy

Wreszcie, analiza fundamentalna koncentruje się na finansach ocenianego podmiotu. Analiza firmy powinna być wykonana, tj. ocena jego kondycji finansowej, która jest być może najważniejszym elementem analizy fundamentalnej. W analizie tej wykorzystywane są różne wskaźniki, takie jak:
wskaźnik rentowności,
wskaźnik płynności,
wskaźnik zadłużenia,
wskaźnik aktywności.
Wynik analizy finansowej jest przykładem tego, jak firma zarządza swoimi zasobami i wykorzystuje szanse w otoczeniu rynkowym.


Wycena akcji

Ta faza analizy fundamentalnej jest jej dopełnieniem i polega na wewnętrznej wycenie akcji, tj. określić cenę, jaką dana akcja powinna mieć na giełdzie. Rzeczywistą wartość akcji należy również porównać z aktualną ceną akcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.